moonplanet: Dutch cover of His Dark Materials book 1, "Het Noorderlicht" by Philip Pullman (greentea)
[personal profile] moonplanet posting in [community profile] book_reviews
Title: De man die zijn vrouw voor een hoed hield - neurologische case-histories (on Librarything; original title "The Man Who Mistook His Wife For A Hat: And Other Clinical Tales")
Author: Oliver Sacks
Format: paperback
Pages: 260
Year published: original 1985 (English) 1986 (Dutch), my edition 1988
Language: Dutch (original English)
ISBN number: 9029098066
Reason for reading: When I borrowed This is your brain on music the friend I borrowed it from said that Oliver Sacks wrote interesting books too. As I had never read a book by him and she owned this book in both Dutch and English editions, I borrowed the Dutch one.

Back cover text:
Oliver Sacks (Londen, 1933) is hoogleraar in de neurologie aan het Albert Einstein College of Medicine in New York. Als auteur verwierf hij internationale faam met Een been om op te staan, waarin de arts Sacks zijn ervaringen als patiënt verwoordt. In Ontwaken in verbijstering beschrijft hij op betrokken wijze het 'ontwaken' uit de slaapziekte (Encephalitis lethargica).
De man die zijn vrouw voor een hoed hield, neurologische case-histories uit zijn eigen praktijk, stond wekenlang in de non-fiction bestsellerslijst van de New York Times. Oliver Sacks onderzoekt in dit intrigerende boek een groot aantal neurologische gevallen die, op zijn minst, als buitengewoon gekenschetst kunnen worden. Hij beschrijft patiënten met vreemde intellectuele en perceptuele afwijkingen, maar ook patiënten die juist een abnormale mentale kracht tentoonspreiden. Hij plaatst patiënten met geheugenverlies naast patiënten die overspoeld worden door herinneringen.
Sacks raakt hiermee aan de vreemdste uitersten van het menselijk bestaan. Hij laat een krachtig licht schijnen op de organische fundamenten van onze verbeelding, oordeelvorming en identiteit en pleit daarbij voor een diepergaande neurologie die van het zelf van de patiënt uitgaat. Door het inlevingsvermogen van Sacks kan de lezer de wereld van de patiënten binnengaan en zich voorstellen hoe het is te leven en te voelen als zij.

First alinea:
Hét favoriete woord van de neurologie is 'uitval', waarmee een beschadiging of onvermogen wordt aangeduid van neurologische functie: van spraak, taal, geheugen, zien, behendigheid, identiteit en tal van andere vormen van gebrek aan en verlies van speciale functies (of vermogens). Voor al deze dysfuncties (nog zo'n favoriete term) hebben we allerlei geheel eigen woorden: Afonie, Afasie, Alexie, Apraxie, Agnosie, Amnesie, Ataxie - een woord voor elke specifieke neurale of mentale functie waarvan patiënten soms merken dat ze deze als gevolg van ziekte, letsel of ontwikkelingsstoornis ten dele of geheel niet meer bezitten.

Review:
Read the review here (in English so it should be understandable for people who want to read the English book)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

March 2014

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags